سید احمد حسینی خراسانی

تصویر سید احمد حسینی خراسانی
در كتاب هاى فقهى و اصولى شيعه و سنى، در كنار كتاب و سنت و عقل، اجماع نيز به عنوان يكى از منابع احكام مطرح شده و درباره ماهيت، تعريف، شرايط، احكام و سرانجام حجيت، عدم حجيت و دليل و مناط حجيت آن بحث ها و آرا و انديشه هاى گوناگونى ارائه گرديده است....
چكيده: اعتقاد به انفتاح باب اجتهاد و التزام به جواز و بلكه ضرورت بازخوانيِ منابع و متون فقه به هدف بازگشائى پنجره هاى جديد در عرصه فقاهت از اصول پذيرفته شده در حوزه تفكر شيعى و فقه اماميه است. افزون بر دلائل فراوانى كه بر اين مدعى دلالت دارد تطورات...
از كاراترين عوامل حفظ و نشر دين و احيا و توسعه علوم و معارف دينى وجود فقهاى راستين و هوشمند و پرتلاش اسلام است. فقه، عبارت است از به نمايش گذاردن دين، در همه ابعاد و با تمام شؤون در عرصه زندگى فردى، اجتماعى، سياسى و فرهنگى. اگر فقاهت نبود اسلام و...
چكيده: به مقتضاى اصل عدم نقل و استصحاب قهقرايى كه اعتبار آن مورد تسالم است، روز نوروز اوّل فروردين ماه انتقال خورشيد از برج حوت به برج حَمَل و نقطه اعتدال ربيعى است. با بررسى در متون دينى روشن مى شود نوروز و آيين هاى ويژه آن مانند هديه هاى نوروزى و...
شعر، جزء صنايع لفظى و هنرهاى زيباى كلامى به شمار مى آيد و يكى از كهن ترين پديده هاى ادب و فرهنگ بشرى است؛ در ميان تمام ملت ها رواج داشته و دارد و يكى از ابزارهاى مؤثر هنرى براى رسيدن به اهداف مختلف بوده است. چنان كه در تاريخ آمده، پيدايش هنر شعر به...