فاضل گلپایگانی

تصویر فاضل گلپایگانی
جهل به معنای نادانی نیست بلکه یعنی عاقلانه عمل نکردن چنان که می بینیم حقوق بشر مظلوم ترین حقوقی است که زیر پای همین بشر لگد مال می شود.
عقل سرمایه است که با طاعت و بندگی رشد می کند و با عصیان و طغیان زیر پوشش پرده های ظلمانی می رود.
دنیا در بی خردی می سوزد و تا خردمند نشود تمکین به حکومت عدل جهانی نخواهد کرد و اگر خرد جامعه رشد نکند زمینه استقبال از یک رهبر الهی و اسمانی را پیدا  نمی کند . پس تا امام عصر زمام امور را نگیرد جامعه امن برپا نمی شود و آن هم نمی شود مگر اینکه...
هرکس عبادت بکند اما عقل اش پایین باشد ، درصد ثوابش نیز پایین است ، چرا که الله اکبری که علی ابن ابی طالب علیه السلام می گوید با الله اکبری که دیگران می گویند فرق می کند چون ایشان بعد از پیامبر صلی الله علیه و آله عقل کل و شناختش نسبت به خدای متعال...
انسان در سایه عقل می تواند بهترین دین داری و تمدن بشری را بدست بیاورد لذا اگر می بینیم که دنیا آلوده شده است و خرافات برآن حاکم است و رذایل اخلاقی و ظلم و ستمگری و بی عدالتی و انحطاط دنیا اتفاق افتاده است و جامعه بشری از آنها رنج می برد همه در سایه...
پیامبران که سرآمد امت ها از نظر عقل هستند ، آمده اند تا گنجینه های درونی و پنهان وجود انسان را احیا کرده و عقل بشر را به یک نقطه ی اوج و کمال برسانند.
عقل جوهر گرانبهایی است که در هر نقطه ای پدید آید آن را ارزشمند می کند بر این اساس خداوند به هنگام آفرینش انسان، او را  به سرمایه عقل طبیعی می آراید ، اما این عقل در گذر زمان در سایه تعلیم و تربیت باید رشد و نمو داشته باشد که اگر اینگونه نباشد...
پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله جامعیتی دارد که هیچ آفریده ای جایگزین ایشان نمی شود و بر این اساس است که این پیامبر به عنوان الگو برای جامعه ی بشری از سوی قرآن معرفی شده است.