کبر و تکبر

راه کارهای دوری از کبر و غرور چیست؟

یکی از راهکارهای مهم دوری از کبر و غرور و شکستن بت مَنیت، توجه به خدای متعال است. هر چه انسان بیشتر خدا را یاد کند و خودش را کنار بگذارد، غرورش کم می شود و بت نفسش شکسته می شود. هر چقدر ما خدا را فراموش کنیم و به خودمان توجه کنیم، غرور و خودخواهی های مان بالا می رود. علمای اخلاق می فرمایند که افراط و تفریط خوب نیست و هر چیزی اندازه ای دارد اِلا یاد خدا. یادخدا اندازه و مکان و زمان ندارد. اُذکرالله ذکراَ کثیراَ. منظور از یاد خدا توجه قلبی به خداست .باید ذکر و یاد خدا بی نهایت باشد. خدا به حضرت موسی فرمود :یاد من در هر حالی پسندیده است. پس توجه به خدا مهم است.