کمال

سیر به معراج امتیاز منحصر به فرد پیامبر(ص)

در بین پیامبران تنها فردی که به معراج رفت پیامبر اکرم حضرت محمد (ص) بود که آنقدر بالا می رود که جبرئیل هم دیگر توان همراهی با او را نداشت. و این سیر نه تنها مخصوص پیامبر که استعداد و توانایی امت او نیز خواهد بود و ماهم باید برای رسیدن به چنین مقام تلاش کنیم.