فرزند کشی

حجت الاسلام و المسلمین خادم زاده

کشتن فرزند در زمان پیغمبر (ص) ، فقط مختص دختر نبوده است . هم دختر ها و هم پسر ها را از ترس فقر می کشتند . نوع دیگر فرزند کشی ، پسر کشی بوده است . مردم جاهل آن دوران ، پسرهایشان را  به دلیل برتر دانستن نسبت به دخترانشان ، جلوی بت ها قربانی میکردند . نوع سوم فرزند کشی ، دختر کشی بوده است .