چیستی علم اجتماعی مسلمین

حجت الاسلام و المسلمین نصرالله آقاجانی؛

چکیده:  علم اجتماعی مسلمین»، مجموعه ای از اندیشه ها و تفکرات نظام وار و روشمند در حوزه موضوعات و مسائل اجتماعی برای رفع نیازها و رسیدن به سعادت و کمال انسانی است. در چیستی و هویت علم اجتماعی مسلمین، و نیز تمایز آن از علوم اجتماعی، به ویژه جامعه شناسی مدرن تلاش علمی شایسته ای لازم است که این مقاله گامی در این مسیر است. نوع مسائل علم اجتماعی مسلمین، مبتنی بر بنیادهای اسلامی و دارای مفاهیم، موضوعات و مسائلی خاصی است که به آن هویتی ممتاز با پیشینة طولانی داده است. این علم دارای ویژگی هایی نظیر هویت فراتاریخی، و بهره مندی از ظرفیت تعمیم یافتگی، ابتناء بر اصول و بنیادهای اسلامی، به ویژه توحیدگرایی در هستی شناسی و حقیقت گرایی انتقادی بر حسب وحی، عقل و حس در معرفت شناسی، آرمان گرایی و داشتن رویکرد هرمی به هستی و جهان اجتماعی، برخی از مهم ترین ویژگی های آن است.
کلمه های کلیدی:  آرمان گرایی ، حقیقت گرایی ، توحیدگرایی ، علم اجتماعی مسلمین ، مسائل علم اجتماعی اسلامی
منابع : معرفت فرهنگی اجتماعی سال هفتم زمستان 1394 شماره 1 (پیاپی 25)

 

موضوع: 
اسناد: 
پیوستاندازه
PDF icon chysty.pdf344.11 KB