پیشگامان بیداری اسلامی در مصر

حجت الاسلام و المسلمین نصرالله آقاجانی؛

چکیده: دوران معاصر شاهد حیات مجدد اسلام در عرصه های مختلف سیاسی و اجتماعی و تحت عنوان «جریان بیداری اسلامی»در سده اخیر میباشد. در دنیای اهل سنت، مصر نخستین جبهه بیداری اسلامی را توسط پیشگامانی همچون سید جمال،عبده، رشید رضا و اخوان المسلمین پدید آورده است. دین و سیاست در اندیشه آنان به ویژه در نگاه سید جمال و اخوانیهادرهم تنیده بوده و تفکیک آن دو از یکدیگر ناممکن مینماید. در اندیشه پیشگامان بیداری اسلامی، تمدن مادی غرب درکنار چهره استعماری آن، دو روی یک سکه ارزیابی شده و در عین تجویز اخذ فناوری، از پیامدهای مادی این تمدن هشدارداده اند. در این میان، عبده نسبت به استاد خود سیدجمال و اخوانیها قدری متفاوت به نظر میرسد. جریان بیداری اسلامیدر عین ریشه داشتن در عمق تاریخ و برخورداری از اصالت، به آفاتی هم مبتلا بوده است که ضرورت حزم و هوشیاری راطلب میکند.
کلمه های کلیدی:  اسلام ، تجدد ، غرب، مصر ، رشید رضا ، سید قطب ، سیدجمال الدین اسدآبادی ، بیداری اسلامی ، شیخ محمد عبده
منابع (نشریه): معرفت سال نوزدهم تیر 1389 شماره 151

 

موضوع: 
اسناد: 
پیوستاندازه
PDF icon pyshgmnn.pdf625.6 KB