نخبگان تبلیغ

استاد ماندگاری
استاد سید رحیم توکل
استاد محمد علی فرشاد
استاد صالحی خوانساری
استاد مسعود عالی
استاد حسن عرفان
استاد سید مصطفی اسدی کاخکی
سید محمد تقی آل سید غفور
استاد ناصر نقویان
استاد علی محامد
استاد محمدصابر جعفری
استاد هادی عباسی