نخبگان تبلیغ

استاد رفیعی
استاد ادیب یزدی
استاد سید احمد حسینی خراسانی
استاد حسین گنجی
استاد رحمانی سبزواری
استاد سید مسعود پورسید آقایی
استاد حبیب الله فرحزاد
استاد ولی الله لونی
استاد فاضل گلپایگانی
استاد علی نظری منفرد
استاد محمدی خراسانی
استاد شریعتی سبزواری