نخبگان تبلیغ

استاد رفیعی
استاد سید احمد حسینی خراسانی
استاد ادیب یزدی
استاد حسین گنجی
استاد رحمانی سبزواری
استاد سید مسعود پورسید آقایی
استاد ولی الله لونی
استاد حبیب الله فرحزاد
استاد فاضل گلپایگانی
استاد علی نظری منفرد
استاد محمدی خراسانی
استاد ماندگاری